Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

สวัสดีครับสอบถามหน่อยว่าเงินประกันการว่างงานถ้าลาออกมาแล้วเกิน 3 เดือนยังสามารถได้รับค่าชดเชยการว่างงานไหมครับ ขอบคุณครับ

TOP