Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

หลักในการปล่อยกู้ เช่นต้องส่งเงินสมทบมาแล้วกี่ปีๆก็ว่าไป ครับ ต้องมีเงินสะสมชราภาพไม่น้อยกว่าเท่าไหร่ก่ว่าไป อายุงานกี่ปี กี่เดือนก่ว่าไปครับ การกู้ในประกันสังคมไม่ต้องเช็คบูโร เพราะคนกู้มีเงินสะสมค้ำประกันแล้ว อย่างอื่นก่ตามกฎของการกู้เงินปกติครับ นี่คืออีกหนึ่งทางเลือกของคนมีประกันสังคมครับ

TOP