Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

อยากจะทราบช่องทางการแจ้งข้อมูล เนื่องจากมีข้อมูลกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่มาสร้างเครื่อข่ายค้ามนุษย์ในจังหวัด…

TOP