Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

อยากทราบว่าการที่จะสร้ามความทัดเทียมกันในหมู่ของสังคม ในส่วนของกลุ่มแรงงานนั้นความเสมอภาคยังไม่เท่าเทียมกันเลยยกตัวอย่างเช่น 1. ทำไม่ต้องมีพนักงานรายเดือนและรายวัน 2. ทำไมต้องมีนายหน้าหรือบริษัทรับจ้างหาคนงานเข้าสู่โรงงาน ทั้งสองข้อนี้ทำให้เกิดปัญหาทางสังคนทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการของพนักงานก็ไม่เท่าเทียมกันรายได้ก็ไม่เท่ากันทั้ง ๆ ที่ทำงานเท่ากันหรือมากกว่า ซึ่งปัญหาพวกนี้ก็จะทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาอีกมากมายและที่สำคัญทำไมคนถึงไม่มีงานทำและหันกลับไปหาช่องทางการหาเงืนใหม่คือไปทำงานต่างประเทศ และบางกลุ่มก็กลับไปทำไร่ทำนา และสุดท้ายในระบบอุตสาหกรรมก็จะไม่มีพนักงานมาทำงานภาคอุตสาหกรรมก็จะล้ม เพราะคนงานไม่มาหางานทำเนื่องจากมาก็รายได้ไม่ดี แถมยังเป็นหนี้ แล้วอย่างนี้ความอยู่ดีกินดีจะมีให้กับพี่น้องประชาชนหรือ

TOP