Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

อยากทราบว่าจะต้องพาลูกน้องที่เป็นแรงงานต่างด้าวไปต่อบัตรที่ไหนครับ ที่ไปขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวเอาไว้นะครับ แล้วเมื่อไหร่ถึงจะเปิดทำพาสปอตร์และเวิคเพอร์มิกครับ

TOP