Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

อยากทราบว่ารายชื่อคณะกรรมการค่าจ้างชุดของนายสมเกียรติ์ ฉายะศร๊วงศ์มีใครบ้างคะ แล้วเป็นชุดที่เท่าไหร่คะ พอดีเรียนวิชากฎหมายแรงงานค่ะ รบกวนด้วยค่ะ

TOP