Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

อยากทราบว่าวุฒิปริญญาตรีทำงานในลักษณะของห้างสรรพสินค้าจะมีโอกาสขึ้นเงินเดือนเท่ากับ หน่วยงานของรัฐบาล หรือเอกชน ในวันที่ 1 เมษา 55 บ้างไหมคะ ที่ได้อยูในปัจจุุบันค่อนข้างน้อย สำหรับวุฒิปริญญาตรี

TOP