Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

อยากสอบถามค่ะ เรื่อง ค่าแรงงานของบุคคลที่จบปริญญาตรีที่ประกาศไว้ว่าจะมีการปรับเงินเดือน ให้เป็น 15,000 บาท ตั้งแต่เดือนมกราคม เป็นต้นมา แต่ทำไมไม่เห็นมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนเงินเดือน ตามที่รัฐบาลประกาศ

TOP