Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

อยากสอบถามว่าถ้าทางบริษัทฯ ในฐานะผู้ประกอบการมีความประสงค์จะขอเข้าร่วมงานนัดพบแรงงานในทุกที่ที่ทางกรมจัดหางานจัดขึ้นต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ แผนกสรรหาบุคลากร บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด 30/2 หมู่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74110 บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและส่งออกทูน่าบรรจุกระป๋องภายใต้แบรนด์ Sealect ค่ะ

TOP