Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

อยากสอบถามว่า สอบไปทำงานเกาหลีปีนี้ะมีอีกรอบหรือเปล่าค่ะ แล้วจะเปิดรับสมัครตอนช่วงไหน

TOP