Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

อยากให้ทางกระทรวงพิจารณาค่าจ้าง และสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างเหมาค่ะ เนื่องจากเราก้อทำงานให้กับหน่วยงานรัฐเช่นกัน อยากให้ทางกระทรวงเปิดโอกาสให้กับลูกจ้างเหมาที่ทำหน้าที่ธุรการและบันทึกข้อมูลให้ได้มีทดสอบ หรือยื่นวุฒิการศึกษา เพื่อปรับไปสู่ตำแหน่งที่ดีกว่า หรือมั่นคงกว่านี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันค่ะ … ขอบพระคุณค่ะที่รับฟัง และข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านรัฐมนตรีนะคะ ^^

TOP