Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

อยากให้แก้ไขลูกจ้างที่เป็นโครงการหรือจ้างเหมาและสัญญาปีต่อปีอยากเลื่อนเงินหรือปรับขั้นให้เพราะทุกวันนี้ค่าครองชีพก็ขึ้นอยากให้ปรับเปลี่ยนให้เป็นมาตราฐานเดียวกันทั่วและด่วนเหมือนกับราชการบางทีคนที่เขาไม่มีโอกาสสอบบรรจุราชการได้หรือสอบยังไม่ติดเราก็จะได้มีส่วนทดแแทนหรือสวัสดิการเหมือนราชการบางเพราะทุกวันนี้เหมือนหน่วยงานบางระบบชอบเอาเปรียบไม่มีมาตราฐานเดียวกันอยากให้ปรับโดยด่วนเราต้องเอาความจริงไม่ใช่ยึดติดตรงที่เงินต้องตามวุฒิมากก็ได้มาคิดกันใหม่ว่าค่าใช้จ่ายสูงแต่รายรับน้อยไม่เท่ากับสังคมปัจจุบันงานราชการก็ส่วนมากรับแต่วุฒิสูงและเเกินเปิดสอบน้อยมากบางคนอยากทำงานราชการเพราะมีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์มากมายและมั่นคงกว่าแต่การที่จะเขาถึงมันอยากมากคงพิจารณานะครับ ด่วนที่สุด

TOP