Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เงินเดือนที่โรงงานออกไม่ค่อยตรงเวลาแล้วไม่มีการแจ้งล่วงหน้าตอนอรกก้อล่าช้าเพียงแค่1วันแต่ตอนนี้ช้าหลายวันมากชื่โรงงานพิพัฒน์ฟอกย้อม

TOP