Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เจ้าของบริษัทอีซูซุอุทัยธานี มีการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมทำให้พนักงานในบริษัทเดือดร้อนมาก ทั้งการจ่ายเงินที่ไม่เป็นธรรม หักเงินที่เกินไปมาก ขอให้ตรวจสอบโดยด่วน

TOP