Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เนื่องจากคนต่างด้าวได้ทำงานกับบริษัทฯมา 20 ปี และต้องการขอการมีถิ่นที่อยู่กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ และ มีเอกสารอยู่ข้อ 1 ที่ต้องเตรียม คือเอกสารรับรองการทำงานที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงแรงงาน ต้องทำอย่างไรคะ และต้องเตรียมอะไรไปบ้างและต้องไปติดต่อที่แผนกอะไร ข่วยให้ความรู้ด้วยค่ะไม่ทราบจริงๆ

TOP