Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่เคารพ เนื่อด้วยที่ทำงานจ่ายเงินเดือนพนักงานไม่เป็นธรรม ที่ทำงานกระผมไม่ยอมขึ้นค่าแรงเป็น 300 ต่อ วัน ตอนนี้ผมมีเงินเดือนประมาณ 8000 แล้ว service chage 2200 เงินสมทบพิเศษ 1000 บาท แมื่อก่อนทางที่ทำงานเก็บประกันสังคมหักจากเงินเดือนอย่างเดียว 3 เปอร์เซ็น แต่ว่าตอนนี้ ที่ทำงานเอาเงินทั้งหมดมารวมเป็นรายได้ให้ได้ทั้งหมด ทั้งๆที่เงิน service chage เก็บมาจากลูกค้า อยากถามท่านรัฐมนตรี ที่ทำงานทำถูกไหมครับ

TOP