Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เรียน ท่าน รมต.ว่าการกระทรวงแรงงาน ดิฉันเป็นลูกจ้างของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่บนถนนพระราม 9 ซึ่งหน่วยงานนี้จะมีการจ้างลูกจ้างบางส่วนผ่านบริษัท และทุกสิ้นปีงบประมาณก็จะมีการประมูลบริษัทที่จะจัดหาพนักงานมาทำงานในตำแหน่งที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งดิฉันมีข้อสงสัยและข้อข้องใจดังนี้ 1. ในส่วนของพนักงาน Sub – Contrack ทางกระทรวงแรงงานมีการเข้ามาดูแลอย่างไรบ้าง เพราะถ้าทางหน่วยงานที่ดิฉันทำอยู่เขามีการจ้างงานพวกดิฉันเองโดยไม่มีการหักค่าหัวคิวดิฉันก็คงจะได้รับอัตราค่าจ้างมากกว่าที่ทางบริษัทเป็นคนจ้าง 2. ในส่วนของหน่วยงานที่จ้างพวกดิฉันหรือลูกจ้าง Sub – Contrack นั้น ควรจะมีการปฏิบัติต่อพนักงานของหน่วยงานนั้น ๆ กับ ลูกจ้าง Sub – Contrack แบบเท่าเทียมกันหรือไม่ หรือพวกดิฉันเป้นส่วนที่ทางหน่วยงานไม่ต้องการคือจะมีหรือไม่มีก็ได้เลยไม่จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติแบบเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น พนักงานหญิงของหน่วยงานสามารถใส่กางเกงได้ แต่พวกดิฉันไม่สามารถใส่ได้เพียงเพราะไม่ใช่พนักงานของหน่วยงานแต่เป็นเพียง พนักงาน/ลูกจ้าง Sub – Contrack เท่านั้น 3 ในการจ่ายค่าตอบแทนเงิน/เงินเดือน/ค่าจ้าง แล้วแต่จะเรียกกัน ในกรณีพวกดิฉันซึ่งถือเป็นลูกจ้างประจำแม้จะจ้างผ่านบริษัทก็ตาม ควรที่จะได้รับเงินเดือนหรือไม่หากมีการ ขาด – ลา – มาสาย ซึ่งในพนักงานของพน่วยงานที่ดิฉันทำอยู่แม้จะมี ขาด – ลา – มาสาย ก็ยังได้เต็มเดือน แต่พวกดิฉันกับมีการหักโดยคิดดังนี้ – หากขาดกระทันหัน หรือลาในวันที่หยุดทันทีจะมีการหัก 1000.- บาท – หากลากิจล่วงหน้าต้องลาก่อน 1 วัน โดยวันถัดไปเป็นวันที่ลา ก็จะโดนหัก 2 แรง – หากลากิจล่วงหน้า 3 วัน ก็จะโดนหักเพียง 1 แรงเท่านั้น – ในกรณีที่ลาป่วย จะต้องมีใบรับรองแพทย์มาแนบกับใบลาจึงจะไม่โดนหัก (ซึ่งหากเป็นพนักงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ แม้จะลาไป 2 วันก็ยังไม่จำเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์มาแนบเลย ซึ่งเงินเดือนของพวกดินฉันถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับเศรษฐกินในปัจจุบันเนื่องจากเงินเดือนพวกดิฉันยังได้ไม่ถึง 7500.- เลย) 4. ในกรณีที่ดิฉันหรือเพื่อน ๆ ที่ทำงานอยู่ที่หน่วยงานแม้จะมีการเปลี่ยนบริษัททุกปีก็ตาม เมื่อทำงานครบ 8 เดือน – 1 ปี ขึ้นไปแล้ว ควรจะมีวันลาพักร้อนให้ ในกรณีที่ยังคงทำงานอยู่ และควรมีการเพิ่มเงินเดือนในกับ ลูกจ้าง Sub – Contrack ในการที่ลูกจ้าง Sub – Contrack ยังคงทำงานอยู่ในปีต่อ ๆ ไป ไม่ใช่ได้เงินเดือนเท่าเดิม หรือได้เงินเดือนเท่ากับพนักงานที่เข้ามาใหม่ หรือได้ตามที่บริษัทมาประมูลได้ว่าในปีนั้น ๆ จะให้พนักงานเท่าไร อย่างน้อยควรจะมีการเพิ่มอัตราค่าจ้างให้แก่คนเก่าที่ยังคงอยู่ทำงานต่อเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่คนทำงาน ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับการดูแลและแก้ไขปัญหาจากหน่วยงานกระทรวงแรงงาน ด้วยความเคารพอย่างสูง จากลูกจ้าง Sub-Contrack

TOP