Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เรียน รมว.กระทรวงแรงงาน ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณในความกรุณาที่ได้ดำเนินการตรวจสอบ กับ บริษัท บิ๊กบุ๊ค101 เป็นอย่างยิ่ง ข้าพเจ้าดีใจที่ได้รับความสนใจและกระตือรือร้นในการเอาใจใส่แรงงานเป็นที่สุด แต่เนื่องจากผลจากการที่เจ้าหน้าที่ได้ขอเอกสารและเรียกให้ตัวแทนของบริษัท เข้าไปพบและส่งเอกสารดังกล่าวนั้น ทางบริษัทฯได้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงานทุกประการ กล่าวคือ ทำเอกสารอันเป็นเท็จ เท่ากับว่า พนักงานก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมเช่นเดิม ที่ข้าพเจ้าต้องการเรียกร้อง ข้าพเจ้าต้องการเพียงอยากให้บริษัทฯ ทำให้ถูกต้อง ให้ความเป็นธรรมบ้าง ถึงจะได้ทำงานเกินวันละ 10 ชั่วโมงรวมเวลาพักก็ตาม แต่ที่ต้องการเรียกร้องมากที่สุดคือการให้พนักงานหยุดตามความเป็ฯจริง กล่าวคือ วันไหนพนักงานป่วย มาทำงานไม่ไหวจริงก็ควรให้หยุดโดยไม่หักเงิน หรือให้หยุดตามวันหยุดประเพณีที่ทางการกำหนดคือต้องมากกว่า 13 วัน แต่ที่นี่ วันหยุดประจำปี 13 วัน คือ ใครจะหยุดเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นลากิจ ลาป่วย หรือหยุดปีใหม่ สงกรานต์ แรงงาน ถ้ารวมกันแล้วเกิน 13 วันข้นไป เป็นหยุดวันที่ 14 (ไม่ว่าจะเป็นหยุดเพราะป่วย หยุดเพราะญาติเสีย หยุดเพราะอะไรก็ตาม) ต้องโดนหักเงิน 1 วัน แต่ถ้าไม่ได้โทรมาลา ต้องหักเพิ่มอีกวันละ 100 บาท สมมุดิว่า ข้าพเจ้าหยุดงานเดือนมกราคม รวม เป็น 5 วัน (รวมปีใหม่) เดือนเมษายน รวมเป็น 6 วัน (รวมสมกรานต์) เดือนพฤษภาคม รวม 1 วัน (วันแรงงาน) เดือนมิถุนายน รวม 3 วัน เดือนสิงหาคม รวม 1 วัน (วันแม่) เท่ากับว่าข้าพเจ้าหยุดไปแล้ว 16 วัน ข้าพเจ้าถูกหักเงินแล้ว 3 วัน ถ้าเงินเดือน 6000 ข้าพเจ้าจะโดนหักเงินวันละ 200 บาท แบบนี้เท่ากับว่าไม่มีวันหยุดประเพณีเลย และไม่ให้ลาป่วย ไม่ใช่ซิป่วยได้แต่ถ้าหยุดงานก็คือต้องโดนหักเงินทุกครั้งที่ลางาน ดังนั้น ฯ ข้าพเจ้าอยากให้ทางกระทรวงเข้ามาตรวจสอบเอง โดยไม่ต้องทำเป็นการเปิดเผย ท่านจะได้พบกับความเป็นจริงที่แท้จริง มากกว่าที่ท่านเรียกพนักงานเข้าไปพบ ไปส่งเอกสาร และตัวข้าพเจ้าเองก็ไม่ต้องการเปิดเผยตัวตนว่าเป็นคนแจ้งข้อมูล เพราะยังอยากทำงานอยู่ จึงขอให้ท่านปิดบังข้อมูลของข้าพเจ้าด้วย จักขอบคุณยิ่ง และขอได้โปรดตรวจสอบความเป็นจริงอีกครั้ง เพื่อพนักงานคนอื่นๆ ด้วย ขอแสดงความนับถือ

TOP