Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผมเป็นผู้ประกอบการร้า่นอาหารไทยในเยอรมัน หาคนไปทำงานเป็น พ่อครัว แ่ม่ครัว ไปทำงานในประเทศเยอรมัน เงินเดือนขั้นต่ำมากกว่าครึ่งแสน บาท ต่อเดือน หาคนงานที่ตรงตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสถานฑูต ทำไมมันหายากจังครับ ไม่ทราบว่าต้องไปหาที่ไหนอย่างไรได้บ้างครับ ผมไปติดต่อทั้งกระทรวงแรงงาน กรมจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้งในเขตพื้นที่ต่างๆที่ย่อยสาขาออกมาอีก รวมถึง สถาบันที่เกี่ยวข้องอีก 3 คือสถาบันที่เป็นผู้ได้รับอณุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นสถานที่ทดสอบวัดระดับผู้ที่สอบผ่่านการวัดฝีมือแรงงาน คือ รฎ สวนดุสิต วิทยาลัยดุสิต สถาบันสวิตฯ ยังไม่ได้รายชื่อข้อมูลผู้สอบผ่านการทดสอบฝีมือผู้ประกอบอาหารไทยอีก รบกวนท่านช่วยระบุอย่างแคบๆๆได้ไหมครับว่าต้องติดต่อใครที่หน่วยงานใดเบอร์อะไร ส่วนรายละเอียดผมสอบถามต่อเองได้ครับ แบบขออย่างที่ใช้ระยะเวลาไม่นานมากนัก เพราะผมเสียเวลากับการหาคนงานไทยที่สนใจมาทำงานนานมากแล้วครับ ร้านอาหารที่จะต้องเปิดสาขาเพิ่มก็ระงับไว้ก่อนเพราะเนื่องจาก ระเบียบเงื่อนไขที่วางไว้มันทำให้ได้มาตราฐานฝีมือหรือเป็นการขัดขวางทางด้านเศรฐกิจของประเทศกันแน่ผมเริ่มไม่แน่นใจ กับการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบ้านเราที่ทำงานเพื่อการพัฒนาประเทศโดยใช้ภาษีของประชาชน ต้องขออนุญาตนะครับที่ระบายกับท่าน ในฐานะท่านเป็นผู้นำทางด้านนี้ คือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ติดต่อมา ให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกันซักทีทั้งที่มีนโยบายน่าจะทิศทางเดียวกัน การร้องเรียนนั้น ให้ระบุ ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรเพื่อเป็นการแสดงตนนั้น ผม นายพล นันทวณิชย์ เบอร์โทร 0865330866 e-mail toy6699@gmail.com มีเวลาหาคนงานไม่เกิน 30 วันต่อจากนี้ต้องทำอย่างไรบ้างครับ รบกวนท่านช่วยแนะนำให้กับผู้ที่มีความรู้ในระดับ มัธยมอย่างผมด้วยครับ ว่าต้องทำอย่างไรบ้าง จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดให้คำแนะนำแบบแคบๆๆ ว่าต้องทำอย่างไรบ้างและกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง มาล่วงหน้า ณ. โอกาส นี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงได้รับคำแนะนำจากท่าน ไม่เกิน 7 วัน เขียนวันที่ 26 กันยายน 2556 หรือ ว่าผมต้องไปติดต่อที่ กระทรวง ทบวง กรมหรือ สถาบัน อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ก็ขอได้โปรดให้คำแนะนำจากท่านด้วย

TOP