Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เรื่อง ข้าราชการขอโอนย้าย เรียน ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ด้วยขณะนี้ข้าพเจ้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีความประสงค์ขอโอนย้ายในตำแหน่งเดียวกัน ซึ่งภูมิลำเนาข้าพเจ้าอยู่จังหวัดกาญจนบุรี และข้าพเจ้าเคยเป็นลูกจ้างช่วคราวที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี จึงขอความอนุเคราะห์ท่านช่วยให้หน่วยงานเจ้าสังกัด (กรมการจัดหางาน) ได้โปรดพิจารณาในการโอนย้าย เนื่องจากข้าพเจ้าเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อย ไม่สามารถดำเนินการเองให้เป็นผลได้ จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านเพื่อโปรดพิจารณาให้ความสนับสนุนด้วย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ขอแสดงความเคารพอย่างสูง

TOP