Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เวลาทำงาน ที่บริษัท คือ 8.00-17.00 ในกรณีที่พนักงาน ทำงานล่วงเวลา ตั้งแต่ 17.00 น. เป็นต้นไป ทางบริษัทจำเป็นต้องจ่ายค่า ตอบแทนเพิ่มเติมให้พนักงาน หรือไม่ หากไม่จ่ายค่าตอบแทนล่วงเวลา จะถือว่าผิดกฎหมายแรงงาน หรือไม่ค่ะ

TOP