Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ในกรณีที่บริษัทต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวมีขั้นตอนอะไรบ้างที่ต้องทำเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายและถ้ามีแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่มีเอกสารการทำงานที่ถูกต้องสามารถนำไปขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องได้ไหมค่ะ

TOP