Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

1.กรณีนายจ้างต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว แต่แรงงานต่างด้าวเคยขอรับใบอนุญาตกับนายจ้างคนอื่นอยู่แล้ว ได้ออกจากนายจ้างเดิมโดยไม่ได้แจ้งออก จะรับแรงงานต่างด้าวทำงานได้หรือไม่ 2.ถ้านายจ้างเดิมไม่แจ้งออกจากงานของแรงงานต่างด้าว จะมีหน่วยงานไหน หรือวิธีใด ที่ทำให้นายจ้างเดิมแจ้งออกจากงานของแรงงานต่างด้าวให้ เพื่อให้แรงงานต่างด้าวยื่นขอรับใบอนุญาตกับนายจ้างใหม่ได้ 3.ทำไมวิธีการ แนวปฏิบัติ ข้อพิจารณา ในการขอรับใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว การยื่นขอโควต้าจ้างแรงงานต่างด้าว ของจัดหางานแต่ละจังหวัดถึงไม่เหมือนกัน ทำให้นายจ้างไม่สะดวกในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ บางครั้งเสียเงินค่าเดินทาง เสียเวลาในการไปติดต่อแต่ดำเนินการไม่ได้ เนื่องจากหลักเกณฑ์แต่ละที่ไม่เหมือนกัน

TOP