Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

1.บริษัทตั้งใหญ่โตเมื่อเครือข่ายทั้งในบางนาตั้งกี่โรง ที่บ่อวินศรีราชาอีก แล้วไม่เข้าร่วมสหภาพแรงงานได้เหรอ2. พนักงานขาดสวัสดิภาพ ขาดสิทธิในการเรียกร้องทั้งค่าโบนัส ค่าโอทีหลายๆอย่าง

TOP