Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

1.แรงงานไทยที่ไปทำงานในประเทศในอาเซียน จะต้องมีการลงทะเบียน แรงงานมั้ยครับ ว่าทำงานที่ไหน บริษัทอะไรกี่วัน หน่วยงานไหนดูแล 2.แล้วถ้าแรงงานมีปัญหาระหว่างทำงาน เช่น บริษัทไม่จ่ายเงิน หรือเกิดปัญหาในประเทศนั้นๆแล้วแรงงานโดนผลกระทบ ต้องติดต่อที่ไหน 3.สถานกงศุลไทยในต่างประเทศนี้มีหน้าที่อะไรบ้างครับ แล้วเกี่ยวข้องกับแรงงานมั้ย

TOP