Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

24 สิงหาคม 2553 เรื่อง ขอขอบพระคุณ และขอชมเชยในการปฏิบัติหน้าที่ ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาทางแรงงาน เรียน หัวหน้าสำนักงาน, นิติกร ประจำสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี เนื่องด้วยข้าพเจ้า เป็นตัวแทนพนักงานบริษัท อีสานพิสัย จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 654/13 หมู่ 4 ถนนมิตรภาพ (อุดรธานี-ขอนแก่น) ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (ตึกสีส้ม ตรงข้ามปั้มเอสโซ่) ที่เคยได้ทำจดหมายร้องเรียนเรื่องสวัสดิการในสถานประกอบการและอื่น ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2553 ต่อทางสำนักงาน ฯ มาแล้วนั้น ขอกราบขอบพระคุณท่านหัวหน้าสำนักงาน , ผู้อำนวยการ , นิติกร , พนักงานตรวจแรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี ในเรื่องการเข้ามาแก้ไข ตรวจสอบ ระงับข้อพิพาทด้านปัญหาทางแรงงาน และดูแลเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสวัสดิการ ฯ ของพนักงานบริษัท อีสานพิสัย จำกัด ตามที่เคยได้ร้องเรียนไปเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553และทางสำนักงานได้จัดเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสถานประกอบการ บริษัท อีสานพิสัย จำกัด เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2553นั้น โดยผลแห่งการที่ทางสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานีที่ได้เข้ามาตรวจสอบ ซึ่งในปัจจุบันยังไม่ทราบผลแห่งการแก้ไขนั้น แต่ทางผู้ร้องเรียนก็ขอกราบขอบพระคุณและขอชมเชย และซาบซึ้งในความห่วงใย ดูแลเอาใจใส่ของทางหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงแรงงานต่อปัญหาแรงงานที่เกิดขึ้น ทำให้ภาพลักษณ์ของทางราชการในอดีตที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนและได้รับการแก้ไขที่ล่าช้านั้นหมดไป และทำให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี เป็นหน่วยงานที่มีการนำเอา หลักธรรมาภิบาล “Good Governance”ที่หมายถึงการปกครองที่เป็นธรรม มาใช้ครบองค์ประกอบทั้ง 6 ข้อ ดังนี้ องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล หลักธรรมาภิบาลมีองค์ประกอบที่สำคัญ 6 ประการดังนี้ 1. หลักนิติธรรม 2. หลักคุณธรรม 3. หลักความโปร่งใส 4. หลักความมีส่วนร่วม 5. หลักความรับผิดชอบ 6. หลักความคุ้มค่า และทางสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี ได้ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 อย่างครบถ้วน จึงขอชมเชยมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทางผู้ร้องเรียน ถ้ายังได้รับความไม่เป็นธรรมและเดือดร้อน เกี่ยวกับด้านสวัสดิการและปัญหาแรงงานอีก จักได้รับการร่วมมือและช่วยเหลือทางด้านแรงงาน จากทางสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี อย่างเร่งด่วนและไม่รอช้า เช่นเดิม ทั้งนี้ข้าพเจ้าจะจัดทำหนังสือชมเชยและขอขอบพระคุณทางสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี ต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กรุงเทพมหานคร) , กระทรวงแรงงาน และนำเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรีต่อไป. ด้วยความเคารพเป็นอย่างสูง ผู้ร้องเรียนและได้รับการตอบสนอง

TOP