Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ทีมบริหาร

ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง)
 
 
นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง
ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
 
 
พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
 
 
รองศาสตราจารย์จักษ์ พันธ์ชูเพชร
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

 

TOP