Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ประวัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน


นายสุชาติ ชมกลิ่น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
 

ประวัติการศึกษา

  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกริก
 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

  • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2555
  • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2554

 

TOP