Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ก.แรงงาน หารือประเด็นการคุ้มครองกลุ่มแรงงานที่ยังตกหล่นจาก พ.ร.บ.ประกันสังคม และ พ.ร.บ.เงินทดแทน

TOP