Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดงานฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12

TOP