Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 12 กันยายน 2557

TOP