Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

รมว. สุชาติ มอบ ‘ที่ปรึกษา’ เยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพ ลงพื้นที่ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

TOP