Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

รมว.เฮ้ง ร่วมคณะ ลุงป้อม ลงนราธิวาสให้กำลังใจ อสร.บัณฑิตแรงงาน ลุยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชายแดนใต้

TOP