Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

รมว.แรงงาน กล่าวสุนทรพจน์ แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี อนาคตของอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเลไทย

TOP