Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

รมว.แรงงาน ต้อนรับทูตศรีลังกา ประเด็นแรงงาน

pll_content_description

 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ พล.อ.สุวันทะ แหนนะทิเค ศานตะ โกฏเฏโกฑะ  เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าหารือการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาเข้ามาทำงานในประเทศไทย กล่าวว่า โดยหลักการเห็นด้วยกับการทำ MOU กับศรีลังกา แต่ต้องมีการหารือและพูดคุยในระดับเจ้าหน้าที่ถึงรายละเอียดต่างๆ ต่อไป
Preview

Download Images

            พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ พล.อ.สุวันทะ แหนนะทิเค ศานตะ โกฏเฏโกฑะ  เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าหารือการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาเข้ามาทำงานในประเทศไทย กล่าวว่า โดยหลักการเห็นด้วยกับการทำ MOU กับศรีลังกา แต่ต้องมีการหารือและพูดคุยในระดับเจ้าหน้าที่ถึงรายละเอียดต่างๆ ต่อไป


กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กัณติภณ  คูสมิทธิ์ – ข่าว/สมภพ ศีลบุตร – ภาพ
21 พฤศจิกายน 2557

Tags:

TOP