Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

รมว.แรงงาน ต้อนรับ ผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ เข้าเยี่ยมคารวะโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่ง

TOP