Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

รมว.แรงงาน ‘ฟัง’ทุกภาคส่วนเเสวงหาเเนวทางจัดระบบแรงงานต่างด้าวที่เหมาะสม

pll_content_description

   Download Images

            พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายนคร ศิลปอาชา ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ในภารกิจการประชุมหารือและรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์การจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัด พร้อมตรวจเยี่ยมสถานประกอบการและรับฟังบรรยายสรุปบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ จ.สมุทรสาคร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังสถานการณ์การจ้างแรงงานต่างด้าว พอใจที่เห็นทุกฝ่ายขานรับกติกา แนะนายจ้างต้องสร้างแรงจูงใจให้ลูกจ้าง
            พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายนคร ศิลปอาชา ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ในภารกิจการประชุมหารือและรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์การจ้างแรงงานต่างด้าวในจังหวัด พร้อมตรวจเยี่ยมสถานประกอบการและรับฟังบรรยายสรุปบริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยกล่าวภายหลังการประชุมหารือฯ ว่า วันนี้ได้รับฟังข้อเสนอจากภาครัฐ ผู้ประกอบการประมงเกี่ยวกับแนวทางในดำเนินการการจัดระเบียบแรงงานประมง ซึ่งปัญหาที่ทุกภาคส่วนมีเหมือนกันคือปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมง ทั้งนี้เห็นว่าทางแก้หนึ่งก็คือ ผู้ประกอบการต้องสร้างแรงจูงใจให้แรงงานสนใจในการทำงาน เช่นการจัดสวัสดิการที่ดี เป็นต้น
            โดยทั้งนี้ ต้องมีการปรับฐานข้อมูลให้ ‘ตอบโจทย์’ ความต้องการใช้แรงงานต่างด้าวในแต่ละประเภทได้ตามข้อเท็จจริง สำหรับการลงพื้นที่ จ.สมุทรสาคร เป็นการมาศึกษาดูแนวทางการดำเนินงานเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการทำงานเพิ่มเติมของราชการส่วนกลาง นับว่า จ.สมุทรสาครมีผู้บริหารที่เข้มแข็ง สมาคมประมงเองก็มีความเข้มแข็ง เพียงแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานจนอาจถือว่าเป็นเรื่องปกติคือ แรงงานหนีงานประมงไปทำงานอื่น แรงงานรับเงินเจ้าของเรือเเล้วไม่ขึ้นเรือ ซึ่งได้หารือถึงขั้นตอนการดำเนินงานว่าจะทำอย่างไรให้แรงงานประมงเหล่านั้นทำสัญญาและอยู่กับประมงให้ได้ ซึ่งเป็นที่น่าดีใจคือทุกหน่วยงานมีความเห็นตรงกันว่าต้องให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเที่ยงธรรม ใครผิดก็ว่าไปตามผิดถ้านายจ้างผิดก็คือผิด ถ้าประมงผิดก็ต้องผิด เพื่อให้บ้านเมืองเกิดความสงบเรียบร้อย โดยจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปดำเนินการแก้ไขในระดับนโยบายต่อไป โดยจะดำเนินการทุกอย่างให้ดีที่สุด
            “การหารือไม่มีอะไรข้อสั่งการอะไรเป็นพิเศษ เพราะ จ.สมุทรสาครเป็นจังหวัดที่เป็นต้นแบบในการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวของกระทรวงแรงงานอยู่แล้ว มีการดำเนินงานที่ดี” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว
            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า วันนี้เรากำลังทำงานก้าวสู่มิติใหม่ รัฐบาลทำงาน 3 เรื่อง คือ การบริหารราชการแผ่นดินด้วยความโปร่งใส การปฏิรูปประเทศ และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้คนในชาติ วันนี้เป็นโอกาสไม่ใช่วิกฤติ กระทรวงแรงงานต้องเปิดรับ งานจะสำเร็จได้ต้องมีเครือข่าย 
            สำหรับสถานการณ์ด้านแรงงานของจังหวัดสมุทรสาครเป็นผู้มีงานทำ 366,331 คน คิดเป็นร้อยละ 99.68 ของผู้ใช้กำลังแรงงานทั้งหมด ผู้ว่างงาน 1,189 คน คิดเป็นร้อยละ 0.32 ของผู้ใช้กำลังแรงงานทั้งหมด โดยส่วนใหญ่ทำงานนอกภาคเกษตร จำนวน 343,790 คน ทำงานในภาคการเกษตร 22,541 คน ในส่วนของผลการดำเนินการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว จ.สมุทรสาคร (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค.57) มีนายจ้างมายื่นบัญชีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 16,014 ราย รวมคนต่างด้าวที่มาขึ้นทะเบียน จำนวน 98,302 คน แยกเป็นกัมพูชา 16,912 ราย เมียนมาร์ 71,243 ราย และลาว 10,147 ราย

——————————-

กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/
วิชชุลดา บัวชัย – ข่าว/สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/
7 พฤศจิกายน 2557

Tags:

TOP