Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

ลงพื้นที่แม่สอด หารือรัฐ-เอกชน จัดระบบต่างด้าวเหมาะสม

pll_content_description

 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่รับฟังข้อเสนอแนะหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อ.แม่สอด จ.ตาก กล่าวว่า อำเภอแม่สอด จะเป็นพื้นที่ส่งเสริมให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และในฐานะที่กำกับดูแลเรื่องของแรงงานต่างด้าว จะดำเนินการจัดระเบียบให้เรียบร้อย ทั้งนี้ผลการหารือในวันนี้จะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการทำงาน เพื่ออำนวยความสะดวก ลดหย่อนผ่อนปรน เพื่อให้เกิดความเหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจพื้นที่โดยรวม ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี


Preview

Download Images

                นอกจากนี้ พลเอก สุรศักดิ์ฯ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์บริการตรวจลงตราและพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา จังหวัดตาก โดยแบ่งพื้นที่การทำงานเป็นส่วนของกรมการจัดหางาน ซึ่งรับรายงานตัว สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทางการประเทศเมียนมา และการจัดทำประวัติ Bio Data ทั้งนี้ในช่วงนับแต่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ จะเป็นช่วงเวลาที่เปิดให้มีการพิสูจน์สัญชาติและต่อใบอนุญาตทำงานให้อยู่ในราชอาณาจักรต่อไป ซึ่งทุกอย่างจะดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนในโอกาสเดียวกันได้รับทราบแนวทางการจัดการในลักษณะเรียนเพื่อทำงาน ‘โรงเรียนในโรงงาน’ ของบริษัททีเคการ์เมนท์ โดยรัฐมนตรีฯ กล่าวว่า การพัฒนาทักษะให้แรงงานไทยควรสอดคล้องกับความเป็นจริงของโลก ด้วยการยกระดับการทำงานของคนไทยให้สูงขึ้น มีโอกาสเป็นหัวหน้างานหรือเป็นเจ้าของกิจการ
 
 
กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ /
กัณติภณ คูสมิทธิ์ – ข่าว /สมภพ ศีลบุตร – ภาพ 

Tags:

TOP