Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

‘สุชาติ’ ถกทูตอิสราเอล ขยายตลาดแรงงานช่วยคนไทยมีงานทำ นำรายได้เข้าประเทศ

TOP