Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เลขานุการรัฐมนตรีฯ “อารี” เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินงานโครงการ IM Japan

pll_content_description

          วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินงานโครงการฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิค สำหรับผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคไทยในญี่ปุ่น (IM Japan) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน อาคารกระทรวงแรงงาน
          นายอารี กล่าวว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคมที่ผ่านมา ผมได้เป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4/2567 โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในที่ประชุมร่วมรายงานความคืบหน้าปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางเทคนิคไทยในญี่ปุ่น (IM Japan) ในวันนี้จึงได้ประชุมหารือเพื่อติดตามความคิบหน้าในประเด็นดังกล่าว ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมหารือในวันนี้ จะทำให้ได้แนวทางในการดำเนินงานจนเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายต่อไป
         สำหรับการประชุมดังกล่าง ที่ประชุมได้พิจารณาปัญหาอุปสรรค แนวทางการฝึกอบรมก่อนเดินทางไปฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคไทยในประเทศญี่ปุ่น และ การศึกษาความต้องการส่งออกนักเรียน/นักศึกษาไปทำงานในประเทศญี่ปุ่นในภาคอาชีวศึกษา (Credit Bank)

Tags:

TOP