Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

เอสเอ็มอี หนุน “พิพัฒน์” ขึ้นค่าแรงตามระบบเศรษฐกิจและชวนผู้ประกอบการ upskill แรงงาน เพิ่มรายได้ทั่วประเทศ

pll_content_description

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายแสงชัย ธีรกุลวานิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อแนะนำสมาพันธ์ฯ เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือกับกระทรวงแรงงานและรับทราบแนวทางนโยบายด้านแรงงาน โดยมี นายสิรภพ ดวงสอดศรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายภุชงค์ วรศรี ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วม ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน

นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ในวันนี้ผมขอขอบคุณท่านประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และคณะ ที่ได้มาเข้าพบหารือและรับทราบนโยบายด้านแรงงาน เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือกับกระทรวงแรงงาน โดยเฉพาะนโยบายการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำที่จะปรับขึ้นแน่นอนภายใน 1 มกราคมที่จะถึงนี้ เป็นรายจังหวัด ซึ่งไม่ได้เท่ากันทั้งหมดตามโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจนั้น ซึ่งสมาพันธ์ก็ไม่ขัดข้อง

ส่วนการพัฒนาผลิตภาพบุคลากรและแรงงานของเอสเอ็มอีด้วยการยกระดับทักษะแรงงานและสร้างทักษะแรงงานโดยการ Up skill Re skill ให้สามารถรองรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ให้สอดคล้องกับแต่ละภูมิภาค และส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการที่ยังขาดแรงงานอยู่นั้น ในส่วนนี้จะได้ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสมาคมฯ ต่อไป

ด้าน นายแสงชัย ธีรกุลวานิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย กล่าวว่า ในวันนี้สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ในฐานะตัวแทนของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการรวมกว่า 3.2 ล้านราย จ้างงานรวมกว่า 18 ล้านราย ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์ฯ ที่เปิดโอกาสให้เข้าพบหารือและรับทราบนโยบายด้านแรงงาน โดยสมาพันธ์ฯ เป็นองค์กรเครือข่ายนักธุรกิจจิตอาสาเอสเอ็มอีที่มีความเข้มแข็งและเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนพัฒนาเอสเอ็มอีของประเทศ ด้วยการเชื่อมโยงผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทุกจังหวัดทั่วประเทศผ่านเครือข่ายสมาพันธ์ฯ เพื่อให้เกิดการตอบสนองนโยบายภาครัฐที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนเอสเอ็มอี จากการรับทราบนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่งในส่วนนี้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีพร้อมสนับสนุนนโยบายดังกล่าวที่จะปรับขึ้นค่าจ้างตามโครงสร้างระบบเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันจะประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนให้ผู้ประกอบการและลูกจ้างลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมในครั้งนี้ด้วย

Tags:

TOP