Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

3 อุดมคติ ก.แรงงาน คนไทยมีงานทำ – ต่างด้าวมีระบบ – ข้าราชการมีจิตสำนึก

pll_content_description

    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบนโยบายสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เผย 3 อุดมคติ ก.แรงงาน คนไทยมีงานทำ – ต่างด้าวมีระบบ – ข้าราชการมีศักดิ์ศรี มีจิตสำนึก รักองค์กร ชู ตั้งศูนย์Smart job Center ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในการประสานงานให้คนไทยมีงานทำ อุทยานการเรียนรู้ด้านแรงงาน ย้ำ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน ต้องทำงานร่วมกันให้เข้มแข็งเพื่อตอบโจทย์เศรษฐกิจและความมั่นคง 


Preview

Download Images

             พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน โดยมีนายนคร ศิลปอาชา ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยกล่าวว่า งานที่ตอบสนองต่อรัฐมนตรีต้องอาศัยยุทธศาสตร์สองส่วน ส่วนแรกเป็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงแรงงานทั้ง 13 ข้อตามที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ได้กำหนด ดังนั้นการกำหนดยุทธศาสตร์เป็นเรื่องสำคัญ ส่วนที่สองเป็นนโยบายของรัฐบาลที่มีการสั่งการโดยเฉพาะ เพราะงานของกระทรวงแรงงานจะตอบโจทย์ทั้งส่วนของเศรษฐกิจและความมั่นคงด้วย เช่น การกำหนดยุทธศาสตร์หากต้องการอยากให้แรงงานต่างด้าวเป็นอย่างไรในอนาคต ต้องนำเอาเป้าหมายสุดท้ายมาเป็นตัวตั้ง โดยการนำเข้าแรงงานต่างด้าวจะเน้นเท่าที่จำเป็น และต้องมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม วันนี้เราต้องกำหนดวันเปลี่ยนผ่าน ทั้งนี้แรงงานต่างด้าวจะนำเข้ามาถูกกฎหมายหรือไม่ขึ้นอยู่กับแผนงานและความสามารถที่เราจะทำได้ คาดว่าภายใน 3 – 5 ปีข้างหน้าไทยจะได้แรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายกว่า 80 % 
            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับอุดมคติที่ตั้งไว้ 3 เรื่อง คือ คนไทยทุกคนมีงานทำ แก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบและยั่งยืน อนาคตต้องไม่กระทบต่อประเทศไทย และส่งเสริมให้ข้าราชการกระทรวงแรงงานรู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นผู้ให้ ที่ทำให้คนไทยมีงานทำ โดยการรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึก บังคับใช้กฎหมายให้ข้าราชการมีเกียรติมีศักดิ์ศรี รักองค์กร และรักเพื่อนร่วมงาน 
            “ถ้าหน่วยงาน 3 หน่วย คือ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ และสำนักเศรษฐกิจการแรงงานไม่เข้มแข็งการทำงานจะไม่ประสบความสำเร็จ เพราะการกำหนดยุทธศาสตร์เป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งจะตอบโจทย์ทั้งด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง วันนี้ฐานข้อมูลของประเทศยังไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากนำไปใช้ประโยชน์ไม่ค่อยได้ ดังนั้นอยากทำอะไรขอให้ทำเต็มที่ แต่ละหน่วยงานต้องไปช่วยกันคิดเพื่อให้ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติมีข้อมูลด้านแรงงานมากที่สุดในประเทศนี้ ส่วนภาวการณ์เตือนภัยด้านแรงงาน การทำงานนี้ได้ต้องมีฐานข้อมูลจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากค่าแรงขั้นต่ำ- ขั้นสูงเป็นตัวแปรที่สำคัญ ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว
            นายนคร ศิลปอาชา ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า แนวคิดการปรับปรุงอาคารกระทรวงแรงงาน 3 ชั้น ให้เป็นศูนย์บริการจัดหางานแบบครบวงจร หรือ Smart job Center ที่จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในการประสานงานให้คนไทยมีงานทำ ผ่านระบบ e – job Center นอกจากนี้ยังมีอุทยานการเรียนรู้ด้านแรงงาน มุม Safety มุม ILO ห้องสัมภาษณ์งาน ห้องแนะแนวอาชีพ ส่วนการดำเนินการจำเป็นต้องมีการปรับปรุงงบประมาณจากส่วนอื่นได้ เพื่อให้การดำเนินการตอบสนองสิ่งที่ได้คิดร่วมกันที่จะให้เป็นประโยชน์ต่อคนไทย โดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
———————————
กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/
22 ตุลาคม 2557

Tags:

TOP