Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

กรณีบริษัทสื่อสารโทรคมนาคมที่รับสัมปทานจากรํฐหมดอายุสัมปทาน พนักงานที่ทำงานในบริษัท – จะได้รับเงินชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานหรือไม่ – ถ้าได้ จะมีเกณฑ์กาจ่ายค่าชกเชยอย่างไร

TOP