Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

กระผมเป็นแรงงานที่เดินทางกลับมาจากลิเบียเนื่องจากเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมืองภายในลิเบีย แต่บัดนี้สถานการณ์ดีขึ้น ทางนายจ้างต้องการพวกผมกลับไปทำงานอีก แต่ติดขัดที่กระทรวงแรงงานไม่สามารถอนุญาติได้ เนื่องจากเอกสารประกอบการขออนุญาติทางกระทรวงการต่างประเทศยังไม่ได้มีการอนุญาติ จะไปมีได้อย่างไรในเมื่อทูตยังไม่เดินทางเข้าไปในสถานทูตไทยในเมืองทริโปลี ประเทศลิเบียเลย อยากขอเรียนท่านรัฐมนตรีว่าชาติอื่นเขากลับเข้าไปแล้ว ทั้งนายจ้างชาวอิตาลีด้วย ทั้งๆที่ตอนกลับจากลิเบียทางรัฐบาลไทยไม่ได้ไปรับพวกผมกลับ แต่ทางนายจ้างจัดการส่งกลับมา ตอนนี้นายจ้างต้องการแรงงานเก่ากลับไปด่วน อยากขอความอนุเคราะห์ท่านรัฐมนตรีช่วยประสานกับทางกระทรวงการต่างประเทศช่วยอนุมัติเอกสารที่จำเป็นแก่พวกผมด้วยจักเป็นพระคุณ ยิ่ง

TOP