Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

กระผมได้ทำการสมัครงานและผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพแล้ว แต่มีการตรวจสอบประวัติคดีอาชยากรรมด้วย แล้วตรวจเจอประวัติคดีอาชยากรรมของผม และได้บอกว่า ผมไม่ผ่านข้อบังคับของทางหน่วยงานที่ผมสมัคร แต่ในข้อบังคับที่ทางหน่วยงานที่ผมสมัครเขียนไว้ว่า ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นระยะเวลาการรอลงโทษหรือกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี แต่ว่าผมไปขอใบรับรองที่ศาลมาแล้วว่าเป็นความผิด ลหุโทษ อยากทราบว่าทางหน่วยงานสามารถไม่รับผมเข้าทำงานได้ไหมครับ

TOP