Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

กราบเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ดิฉันขอร้องเรียนเรื่องเงินตกเบิกของพนักงานราชการ ในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เนื่องด้วยขณะนี้ พนักงานราชการในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ยังไม่ได้รับค่าครองชีพตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา7เดือนแล้ว นี่ยังไม่รวมถึงการปรับค่าครองชีพใหม่เพื่อให้พนักงานที่มีรายได้น้อย มีเงินเดือน15000 บาทตามนโนบายของรัฐบาล เพราะเงินเดือนเลทเดิม ทุกคนยังไม่ได้รับเลย ไม่ทราบว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบและดำเนินการด้านการจัดทำเงินเดือนของพนักงานราชการกระทรวงแรงงานทำไมถึงปฏิบัติงานได้ล่าช้าเช่นนี้ พนักงานราชการเงินเดือนส่วนใหญ่ไม่มากและค่าครองชีพในปัจจุบันต่างพากันสูงขึ้น บางคนต้องกู้หนี้ยืมสินมากมายเดือนร้อนกันแทบทุกคนจึงอยากรบกวนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานช่วยเหลือพนักงานราชการของกระทรวงท่านด้วยค่ะ เพราะกระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานรัฐที่ให้การช่วยเหลือด้านแรงงานทุกๆด้านของประเทศ แต่แม้กระทรวงแรงงานเองยังเกิดปัญหาเรื่องการจ้างงานในลักษณะนี้เลย แล้วเราจะไปช่วยเหลือลูกจ้าง แรงงานอื่นๆของประเทศได้อย่างไรจึงฝากท่านช่วยพวกเราด้วยค่ะ ขอบพระคุณอย่างยิ่ง

TOP