Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

กราบเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัดิการสังคม ด้วยข้าพเจ้านายวิโรจน์หรือสุราชจิตพรหม กับพวกได้รับความเดือนร้อนมากตลอดระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา เสียค่าใช้จ่ายไปก็มากมายและหลาย ๆ คนก็ได้เสียชีวิตไปแล้วขอให้เราได้รับบ้างเถิดครับจะได้บรรเทาความเดือนร้อนไปได้บ้างผมได้ส่งเรื่องถึงท่านหลายครั้งแล้วไม่เห็นท่าน ตอบให้ผมทราบบ้างเลยกรุณาตอบมาบ้างเถิดครับจะได้รู้ว่าท่านได้รับและทราบเรื่องของข้าพเจ้าและพวกแล้ว รอคำตอบอยู่ครับท่าน

TOP