Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

การเข้าไปลงรายชื่อคนว่างงานต้องเสียเงินทันทีที่ลงทะเบียนเสร็จเลยหรือไม่ (กรณีที่ขาดการส่งประกันสังคมมา 1 ปี)

TOP