Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

การให้บริการของเจ้าหน้าที่ จัดหางานเขตพื้น 7 ล่าช้ามากๆ ไม่เป็นระบบระเบียบ บริหารงานไม่เป็น นายจ้าง ตัวแทนนายจ้าย นายหน้าเข้าถึงได้งาน ดูไม่เป็นระเบียบ มีการให้สิ่งของต่อเจ้าหน้าที่(สินบน) เห็นได้ชัดเจนในขณะทำงาน

TOP