Skip to main content

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

การได้มาติดต่อที่ สสค.ปทุมธานีได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ข้าพเจ้าเคยทำงานที่นิคมนวนคร หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่นิคมนวนคร ทำให้ข้าพเจ้าได้ที่ทำงานใหม่อยู่ในเขตลาดหลุมแก้ว และได้รับเอกสารเรียกตรวจจากพนักงานตรวจแรงงานที่รับผิดชอบเขตลาดหลุมแก้ว ชื่อนายธีระวุฒิ มีสมมนต์ ที่เป็นพนักงานตรวจแรงงาน ทีแรกที่ได้รับหนังสือให้ไปพบพนักงานตรวจแรงงานก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น (เพราะอยู่เขตนิคมนวนคร ไม่มีการเรียกตรวจ)จึงได้ไปตามวันที่เชิญไปพบ พร้อมทั้งนำเอกสารไปให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบด้วย ก็จะมีหัวข้อ ต่างๆคือ พรบ.คุ้มครองแรงงาน ข้อบังคับเกี่ยวกับ (ม110),ประเพณีวันหยุด(ม29),ทะเบียนลูกจ้าง(ม112,113,115),ทะเบียนจ่ายค่าจ้าง(ม114)พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 ม8,13,14,16,17,22,32 พนักงานตรวจแรงงานคนดังกล่าว จะมีการบรรยายเกี่ยวกับ พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และ พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 ให้แก่ พนักงานที่มาติดต่อ ก่อน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และนำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง ถ้าผู้ประกอบการหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ยังไม่เข้าใจ หรือทำผิดในหัวข้อต่างๆ พนักงานตรวจแรงงานท่านนี้ ก็จะมีการชี้แนะ แนะนำ เพื่อทำการแก้ไขให้ถูกต้อง ซึ่งเป็นผลดี แก่ผู้ประกอบการ การทำงานลักษณะ นี้ เป็นแบบเชิงรุก ชี้แนะ ส่งเสริม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ที่มาติดต่อ สสค.ปทุมธานี เกิดความเข้าใจ ในพรบ.คุ้มครองแรงงาน และ พรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 กฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งพนักงานตรวจแรงงานท่านนี้ จะจัดให้มีการบรรยาย เดือนละ 1 ครั้ง ในแต่ละครั้งจะมีพนักงานบริษัท เข้ามาฟังเป็นจำนวนมาก เพราะส่วนใหญ่ผู้ประกอบการบางแห่งยังไม่เข้าใจ กฎหมายดังกล่าว การทำงานลักษณะ นี้ เป็นแบบเชิงรุก ชี้แนะ ส่งเสริม ทำให้ข้าพเจ้าได้ทราบ พรบ.คุ้มครองแรงงานและพรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม และข้าพเจ้าเข้าใจว่ายังมีเจ้าหน้าที่ที่ยังไม่เข้าใจ พรบ.ดังกล่าว ข้าพเจ้าอยากให้พนักงานตรวจแรงงานที่ทำหน้าที่ตรงนี้ ให้ทำแบบพนักงานตรวจแรงงานท่านนี้ เพื่อผู้ประกอบการบริษัทต่างๆ จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั่วทั้งประเทศคะ

TOP